proizvodi

Prijavite se na našu mail listu i budite informisani.

proizvodi
16.07.2010.

Druga vest

ontrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random ......

16.07.2010.

Prva vesti

ontrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random ......

BEZBEDNOST UPOTREBE

ZDRAVSTVENI I ASPEKTI BEZBEDNOSTI PRI RUKOVANJU I UPOTREBI PTFE PROIZVODA

Od pronalaska politetrafluoretilena (PTFE) 1938. godine do danas u celom svetu je bilo svega nekoliko ozbiljnijih zdravstvenih probleme i problema bezbednosti u preradi i rukovanju ovim materijalom. Ovom informacijom želimo da rizike po zdravlje i bezbednost pri rukovanju PTFE proizvodima svedemo na najmanju moguću meru. Kao izvor informacija za ovaj tekst poslužili su nam javno publikovani materijali najvećih svetskih proizvođaća PTFE praha.


POTENCIJALNE OPASNOSTI OD PTFE-a

- Fiziološke posledice

Pokazalo sa da je PTFE inertan u slučaju gutanja. Naučnik J. A. Zapp je šezdesetih godina napravio eksperiment u trajanju od 90 dana tokom kog je mužjacima i ženkama pacova dodavao u svakodnevnu ishranu 25% finog PTFE praha. Nikakvi simptomi trovanja niti poremećaja bilo patološke bilo anatomske prirode nisu primećeni. Do istih otkrića došao je i D.K. Harris u svom sedmomesečnom eksperimentu na pacovima nekoliko godina ranije.
 

- Zapaljivost

Testovi za utvrdjivanje stepena zapaljivosti su pokazali da se PTFE nalazi među najmanje zapaljivim plastičnim materijalima. Njegov granični indeks kiseonika iznosi 95%, a prema klasifikaciji UL94 svrstan je u klasu V-0. Ako se površini PTFE prinese otvoreni plamen on će se zapaliti ali odmah po uklanjanju plamena gorenje PTFE prestaje. Tokom gorenja dolazi do stvaranja vrlo male količine dima koji u sebi sadrži toksične materije, o čemu će biti reči u posebnom poglavlju ovog teksta. Ako PTFE zagrevamo na vazduhu on neće početi da gori sve dok temperatura ne dostigne 575ºC, ali ako to radimo u atmosferi čistog kiseonika temperatura samozapaljivosti pada na 512ºC.
 

- Termičko razlaganje

Mada je PTFE jedan od termički najpostojanijih termoplastičnih materijala počeće polako da se razlaže na povišenim temperaturama. Naučnici koji su se bavili ovim ovim problemom daju različite podatke u svojim radovima ali, prema opštem mišljenju, do merljivih razlaganja dolazi tek na temperaturama iznad 260ºC. Količina ispuštenih gasova je i tada ekstremno mala sve dok temperatura ne pređe granicu od 400ºC. Waritz i Kwon su šesdesetih godina prošlog veka utvrdili da su glavni produkti termičkog razlaganja PTFE-a tetrafluoretilen na temperaturi od 430ºC, heksafluorpropilen na 440ºC, iperfluoroizobutilen na 475ºC i karbonil fluorid, kao glavni proizvod razlaganja, iznad 500ºC. Karbonil fluorid se u prisustvu vlage iz vazduha odmah pretvara u jako korozivni fluorovodonik.

Imajući sve navedeno na umu i bez obzira što se PTFE veoma teško pali mora se prilikom požara na prostoru gde se nalazi PTFE računati sa razvojem visoko toksičnih i korozivnih gasova.
 

- Mere opreza

Treba voditi računa da se proizvodima od PTFE-a ne prilazi otvorenim plamenom (na primer tokom autogenog zavarivanja). Prilikom mašinske obrade voditi računa o čistoći odeće radnika jer se sitne čestice, zbog statičkog elektriciteta, veoma lako "lepe" na površinu tkanine. Pušači ovim sitnim česticama često kontaminiraju cigarete. Kasnije tokom pušenja dolazi do razlaganja PTFE-a i kod kontaminirane osobe dolazi do simptoma sličnih gripu. Takvu osobu treba izvesti na čist vazdun. Kod tako malih kontaminacija simptomi prestaju posle nekoliko časova. Preporučljivo je insistirati na zabrani pušenja ili bar na zabrani držanja cigareta u radnoj odeći.